Betrekking hebbende op de diensten en/of uitvoering van opdrachten en overeenkomsten
verricht door InvoiceHippo.

A. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • InvoiceHippo: de privaatrechtelijke rechtspersoon InvoiceHippo, gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69506647 en de leverancier van de diensten;
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan InvoiceHippo opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel tot het verrichten en/of faciliteren van diensten;
 • Adviseur: accountants, boekhouders, administrateurs en andere door InvoiceHippo en/of door Klant ingeschakelde adviseurs;
 • Administratie: alle gegevens die Klant invoert of door InvoiceHippo zijn geproduceerd;
 • InvoiceHippo: InvoiceHippo stelt en houdt voor Klant een online Administratieoplossing via het internet beschikbaar. Dit is een digitale omgeving waarin Klant op basis van zelf aangeleverde en ingevulde informatie zijn Administratie en belastingaangiften verwerkt. De online oplossing kan aangeboden worden in verschillende dienstenpakketten. Het van toepassing zijnde eenmalige en/of doorlopende abonnement worden overeengekomen middels iDEAL, machtigingsformulier en/of andere betaalmethodes;
 • Overeenkomst: de tussen Klant en InvoiceHippo gesloten Overeenkomst voor het gebruik van diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 • Partij: iedere Partij bij de Overeenkomst;
 • Proefabonnement: een Overeenkomst voor een beperkte duur, zoals weergegeven op de Website, teneinde de dienst uit te kunnen proberen;
 • Website: InvoiceHippo of de Websites van de diensten InvoiceHippo, alsmede daaruit ontstane (inframe) varianten;
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten welke door InvoiceHippo in het kader van diensten worden aangegaan.
 • 2.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door InvoiceHippo en Klant overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op de betrokken Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • 2.3. De Klant met wie eenmaal op de onderhavige Voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op later met InvoiceHippo gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 • 2.4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

B. TOTSTANDKOMING, DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3. Totstandkoming, duur en einde

 • 3.1. De Overeenkomst tussen InvoiceHippo en Klant komt tot stand op het moment dat InvoiceHippo een bevestiging van iDEAL aangaande een geslaagde betaling van het totaal verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel op het moment dat Klant zich abonneert op diensten via het aanmeldformulier op de website, dan wel op het moment dat InvoiceHippo de hem opgedragen diensten mondeling of schriftelijk aanvaardt, dan wel dat de uitvoering van de Overeenkomst op een voor de Klant kenbare wijze aanvangt.
 • 3.2. Een Overeenkomst betreffende InvoiceHippo voor een maandabonnement heeft een minimumduur van één (1) volledige maand.
  Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend met telkens één (1) maand verlengd,
  tenzij de Klant heeft opgezegd, waarbij de opzegtermijn in artikel 3.4 in acht is genomen.
  Een Overeenkomst betreffende InvoiceHippo voor een jaarabonnement heeft een minimumduur van één (1) volledig jaar van twaalf (12) maanden.
  Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend met telkens één (1) jaar verlengd,
  tenzij de Klant heeft opgezegd, waarbij de opzegtermijn in artikel 3.4 in acht is genomen.
 • 3.3. Een Overeenkomst betreffende andere dan de in art. 3.2 genoemde diensten, wordt – tenzij uitdrukkelijk anders bepaald – aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • 3.4. Klant kan de Overeenkomst als bedoeld in art. 3.2 en 3.3 schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging tijdens de minimumduur is niet mogelijk tenzij in de wet, de Overeenkomst of anderszins door InvoiceHippo uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
 • 3.5. Als Klant niet voldoet aan wat er in de Overeenkomst is bepaald, of als anderszins van InvoiceHippo redelijkerwijze niet verwacht kan worden de Overeenkomst te handhaven, dan kan InvoiceHippo de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand, waarbij voor de maanden vanaf de beëindigingsdatum tot aan het einde van de minimumduur van de Overeenkomst het totaal nog te betalen bedrag verschuldigd is. Dit laat onverlet een opschorting of uitsluiting conform de artikelen 6.1 en 8.6.
 • 3.6. InvoiceHippo heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Klant te weigeren.

C. UITVOERING OPDRACHT & ONDERSTEUNING

Artikel 4. Uitvoering

 • 4.1. InvoiceHippo bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Voor wat betreft InvoiceHippo, zal InvoiceHippo Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de dienst verlenen. Hiertoe zal InvoiceHippo aan Klant een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee de dienst door Klant kan worden gebruikt en geconfigureerd.
 • 4.2. InvoiceHippo voert de hem opgedragen diensten zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit. InvoiceHippo heeft het recht de programmatuur van de diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal InvoiceHippo Klant daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de diensten aan meerdere Klanten worden geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor één of enkele specifieke Klant(en) van een bepaalde aanpassing af te zien. InvoiceHippo is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de diensten.
 • 4.3. InvoiceHippo is bevoegd om, zonder kennisgeving aan Klant, de opgedragen diensten of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de dienst bevordert.
 • 4.4. Ondanks dat InvoiceHippo zich voor wat betreft de geleverde dienst aangaande het systeem inspant een zo compleet mogelijk maximaal voordelige fiscale winstberekening af te leveren, betreft het hier een inspanningsverplichting en nadrukkelijk geen resultaatverplichting. Klant is zelf eindverantwoordelijk voor eventuele controle van het advies bij een erkende registeraccountant of gecertificeerd belastingadviseur.
 • 4.5. Voor wat betreft het rechtstreeks indienen van de aangifte omzetbelasting met InvoiceHippo, op basis van gegevens als beschreven in artikel 5, is InvoiceHippo nimmer aansprakelijk voor inhoudelijke onjuistheden in de aangifte, dan wel het te laat of niet indienen van een belastingaangifte. Klant is zelf verantwoordelijk voor een controle van de in te dienen gegevens, alsmede een controle bij de Belastingdienst of de ingediende belastingaangifte al dan niet ontvangen is. Wanneer Klant ruim voor de aangiftetermijn aangifte doet, zal Klant van Belastingdienst een (schriftelijke) bevestiging ontvangen. De schriftelijke bevestiging van InvoiceHippo geldt als bevestiging van versturen, en nadrukkelijk niet als de bevestiging van een (inhoudelijk) juiste belastingaangifte.
 • 4.6. InvoiceHippo spant zich in haar dienst 7 dagen per week, 24 uur per dag voor Klant beschikbaar te houden.
 • 4.7. InvoiceHippo behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de diensten en (web)servers van InvoiceHippo. InvoiceHippo zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de diensten nimmer tot enige schade jegens Klant gehouden zijn.
 • 4.8. InvoiceHippo zal Klant primair online ondersteunen bij het gebruik van de diensten. De ondersteuning wordt verleend via e-mail. InvoiceHippo zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Support is vooral beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de dienst en betreft geen (diepgaande) administratieve of fiscale adviezen.

Artikel 5. Gegevens(verstrekking) Klant

 • 5.1. Klant dient zelf alle gegevens, welke InvoiceHippo Overeenkomstig zijn oordeel – weergegeven in InvoiceHippo – nodig heeft voor het correct uitvoeren van dan wel een fiscale winstberekening, dan wel een correcte boekhouding, online in te voeren op de aangegeven plaats.
 • 5.2. Klant bepaalt welke informatie met behulp van de dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. InvoiceHippo heeft geen kennis van deze informatie. Klant is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. InvoiceHippo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Klant vrijwaart InvoiceHippo voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 • 5.3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan InvoiceHippo verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, één en ander voor zover uit de opdracht niet anders voortvloeit.
 • 5.4. Mocht InvoiceHippo kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Klant met behulp van de dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal InvoiceHippo direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. InvoiceHippo behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Klant te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van InvoiceHippo. In geen geval zal InvoiceHippo aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 • 5.5. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de dienst is InvoiceHippo gerechtigd de persoonsgegevens van Klant en de Administratie aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
 • 5.6. Klant moet de door InvoiceHippo aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. InvoiceHippo is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant, die zich aanmeldt op de dienst, ook daadwerkelijk de Klant is. Klant dient InvoiceHippo op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. InvoiceHippo heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
 • 5.7. Klant stelt InvoiceHippo steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de dienst door InvoiceHippo van belang zijn.
 • 5.8. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door InvoiceHippo mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de dienst.
 • 5.9. Het is Klant niet toegestaan meer gebruikers toegang te verschaffen tot de diensten dan is opgegeven bij het sluiten van de Overeenkomst op de Website.
 • 5.10. Het is Klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt InvoiceHippo, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk met wederzijdse instemming schriftelijk is vastgelegd.
 • 5.11. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt InvoiceHippo zich het recht voor haar verplichtingen jegens Klant op te schorten (in casu: toegang tot de diensten te ontzeggen) of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat InvoiceHippo tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de dienst is gehouden.

Artikel 6. Opschorting Overeenkomst

 • 6.1. InvoiceHippo is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan.
 • 6.2. Met betrekking tot diensten anders dan het verschaffen van toegang tot InvoiceHippo is InvoiceHippo te allen tijde bevoegd om de uitvoering van deze diensten op te schorten tot het moment dat Klant een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten diensten heeft betaald aan InvoiceHippo, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7. Geheimhouding en exclusiviteit

 • 7.1. InvoiceHippo is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Klant ter beschikking is gesteld en de doorverwerking daarvan verkregen resultaten, behoudens het bepaalde in artikel 5.
 • 7.2. InvoiceHippo is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Klanten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 • 7.3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is InvoiceHippo niet gerechtigd de informatie die hem door Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 • 8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, van de diensten, berusten uitsluitend bij InvoiceHippo of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de diensten of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 • 8.2. Het is InvoiceHippo toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de diensten. Indien InvoiceHippo door middel van technische bescherming de programmatuur van InvoiceHippo heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • 8.3. Verschafte toegang tot de diensten is strikt persoonlijk van aard. Het is Klant uitdrukkelijk verboden meerdere winstberekeningen en Administraties, die naar objectief recht niet toebehoren aan één en dezelfde (deel)onderneming, onder één verschafte toegang te scharen.
 • 8.4. InvoiceHippo behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt, heeft gebruikt, of laat gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Klant.
 • 8.5. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van InvoiceHippo is het Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van InvoiceHippo openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende diensten van InvoiceHippo, op Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.
 • 8.6. InvoiceHippo is te allen tijde bevoegd toegang tot de diensten te ontzeggen aan diegenen, handelend in strijd met de voorgaande leden. Een reeds betaalde geldsom wordt in het onderhavige geval niet gerestitueerd.

D. HONORARIUM

Artikel 9. Tarieven

 • 9.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 9.2. Alle prijzen (op de Website, brochures en nieuwsbrieven, etc.) zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 9.3. InvoiceHippo behoudt zich het recht voor tarieven van InvoiceHippo tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief en op de Website van InvoiceHippo. Een Klant, die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 10. Betaling

 • 10.1. diensten die een eenmalig karakter hebben, dienen door de Klant bij vooruitbetaling te worden voldaan. Diensten die een periodiek karakter hebben – waaronder in ieder geval begrepen InvoiceHippo – worden eenmaal per maand aan Klant in rekening gebracht. De vergoeding van de door InvoiceHippo te leveren dienst wordt tijdens de aanmeldprocedure op de Website aan Klant kenbaar gemaakt.
 • 10.2. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door InvoiceHippo. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen op deze wijze gedane betalingen van het factuurbedrag te geschieden door middel van een automatische incasso. In het geval van automatische incasso moet Klant InvoiceHippo machtigen om de verschuldigde bedragen van de Klant zijn rekening af te schrijven. Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. InvoiceHippo is gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen indien er voor een ander betaalmiddel dan voor automatische incasso wordt gekozen.
 • 10.3. Betaling van het factuurbedrag als bedoeld in art. 10.2 geschiedt voor iedere eerste dag van de maand – betrekking hebbende op die maand – in euro’s, door middel van stortingen ten gunste van een door InvoiceHippo aan te wijzen bankrekening. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door Klant kenbaar gemaakte bankrekening. De maand waarin Klant overgaat tot een betaalde dienst wordt geheel in rekening gebracht (opstart- en administratiekosten), en bij de eerste maal incasseren tezamen met de te betalen maand in rekening gebracht.
 • 10.4. De Klant die niet een natuurlijk persoon is, is niet bevoegd zich op schuldvergelijking of compensatie te beroepen.
 • 10.5. Indien Klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is Klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling daartoe, over het openstaande bedrag van de declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 10% (zegge: tien procent) per maand of gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke InvoiceHippo heeft. Als Klant ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Indien Klant zodanig nalatig is met betaling dat een tweede aanmaning wordt verstuurd, is hij, naast de hierboven genoemde vertragingsrente, tevens een bedrag van vijftig (50) euro als administratiekosten aan InvoiceHippo verschuldigd.
 • 10.6. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, zijn voor rekening van Klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenvergoeding overtreffen, tenzij de InvoiceHippo als verliezende Partij in de proceskosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijfentwintig procent (25%) van het te vorderen bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro.
 • 10.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In genoemde gevallen heeft InvoiceHippo voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van InvoiceHippo vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 • 10.8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is Klant, voor zover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke Klant zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 • 10.9. Indien InvoiceHippo in het kader van zijn diensten voor Klant gelden van derden heeft ontvangen, is InvoiceHippo bevoegd om eventuele vorderingen op de Klant uit hoofde van de Overeenkomst te verrekenen met de door hem voor Klant ontvangen gelden.

E. LEVERING

Artikel 11. Termijn

 • 11.1. Is de Klant vooruitbetaling verschuldigde of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de diensten dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 12. Reclame & retentierecht

 • 12.1. InvoiceHippo is bevoegd om de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen diensten onder hem bevindende bescheiden, hieronder tevens vallende winstberekening en Administratie, op te schorten totdat Klant ter zake van de opdracht volledig aan zijn verplichtingen jegens InvoiceHippo, derhalve inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, zal hebben voldaan dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid hebben gesteld, een en ander voor zover deze zaken als zodanig bewerking door InvoiceHippo hebben ondergaan.
 • 12.2. Een reclame met betrekking tot de verrichte diensten en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum van de stukken of informatie waarover de Klant reclameert, dan wel binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek, indien InvoiceHippo aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan InvoiceHippo te worden kenbaar gemaakt.
 • 12.3. Een reclame als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting van Klant niet op.
 • 12.4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft InvoiceHippo de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde diensten of het (gedeeltelijk) niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Klant reeds betaald honorarium.

F. EXTERNE ADVISEURS

Artikel 13. Externe adviseurs

 • 13.1. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor Klant zijn overeenkomstig van toepassing op Adviseurs als bedoeld in artikel 1.
 • 13.2. De Adviseur dient door Klant te worden gemachtigd om handelingen voor Klant te kunnen verrichten.
 • 13.3. Deze Adviseur kan namens Klant de dienst aanvragen. InvoiceHippo zal Klant hiervan op de hoogte stellen. Klant dient vervolgens in te stemmen met de aanvraag van de dienst door Adviseur. Adviseur kan zelf de dienst opzeggen met inachtneming van artikel 16. Daarbij heeft Klant de mogelijkheid om de dienst zelfstandig voort te zetten.
 • 13.4. Indien Adviseur een zogenaamde “interne” Administratie voert, gaat hij zelfstandig een overeenkomst met haar klant aan. Adviseur vrijwaart InvoiceHippo voor aanspraken van deze klanten.

G. RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE

Artikel 14. Risico van opslag informatie

 • 14.1. Eventuele beschadiging of teloorgang van bij InvoiceHippo of derde(n) opgeslagen informatie van Klant is voor rekening en risico van Klant, tenzij InvoiceHippo aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is InvoiceHippo toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van online servers en/of computerbanden en/of -schijven.
 • 14.2. InvoiceHippo is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teloorgang tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer of deze verzending plaatsvindt.
 • 14.3. Klant vrijwaart InvoiceHippo voor alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of teloorgang van informatie als hier bedoeld.

H. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 • 15.1. De door InvoiceHippo ontvangen of opgeslagen versie van de communicatie tussen Klant en InvoiceHippo geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.
 • 15.2. De aansprakelijkheid van InvoiceHippo jegens Klant is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het door Klant betaalde bedrag voor de dienst in de afgelopen zes maanden (exclusief btw).
 • 15.3. Een vordering tot vergoeding van directe schade dient uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat Klant de directe schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij InvoiceHippo te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 • 15.4. Noch InvoiceHippo, noch enige door hem ex artikel 4.3 ingeschakelde derde, is jegens Klant aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de opgedragen diensten uit hoofde van de Overeenkomst als gevolg van roekeloosheid, dwaling, bedrog dan wel opzet aan de zijde van de Klant.
 • 15.5. Indien Klant zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om InvoiceHippo in staat te stellen de hem opgedragen diensten naar behoren en tijdig uit te voeren, dan is InvoiceHippo, dan wel enige door hem ex artikel 4.3 ingeschakelde derde, jegens Klant niet aansprakelijk voor eventuele directe schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de opgedragen diensten uit hoofde van de Overeenkomst.
 • 15.6. InvoiceHippo is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van (Administratie)gegevens dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, waaronder tevens wordt begrepen het geval dat het met de opgedragen diensten het beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.
 • 15.7. InvoiceHippo zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor bij Klant of derden ontstane schade en/of enige onjuistheid die het gevolg is van de verstrekking en/of invoering van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Klant, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Klant.
 • 15.8 Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het juist indienen en het indienen van de juiste gegevens van welke belastingaangifte dan ook, via de diensten van InvoiceHippo. In het geval de Klant mocht uitgaan van een goed verloop van de aangifte zal InvoiceHippo naar redelijkheid trachten te achterhalen waar het probleem zich heeft voorgedaan en proberen een oplossing te vinden. Ontstane boetes bij klant zijn niet voor rekening van InvoiceHippo.

I. ONTBINDING

Artikel 16. Duur en beëindiging

 • 16.1. Onderhavig artikel is alleen van toepassing op diensten van InvoiceHippo die een abonnementskarakter hebben.
 • 16.2. Indien Klant na het Proefabonnement niet overgaat tot een betaald abonnement voor de dienst, dan wordt de Overeenkomst na deze periode beëindigd. Indien Klant na het Proefabonnement overgaat tot een betaald abonnement geldt het volgende lid.
 • 16.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in het aanmeldformulier op de Website. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur.
 • 16.4. De Overeenkomst kan schriftelijk door Klant worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke opzegging met redenen en motivering moet plaatsvinden. De opzegging door Klant is pas definitief als deze door InvoiceHippo per e-mail is bevestigd. InvoiceHippo zal na beëindiging van de Overeenkomst de Administratie van Klant in beginsel voor een onbeperkte duur archiveren. Deze archiefdienst is kosteloos. InvoiceHippo geeft dan ook geen enkele garantie ten behoeve van deze archiefdienst. Op verzoek van Klant kan de Administratie worden verwijderd dan wel opnieuw worden geactiveerd. Aan het activeren zijn kosten verbonden.
 • 16.5. Indien ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.
 • 16.6. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de verplichtingen inzake openstaande vorderingen/betalingen en aansprakelijkheden na het einde van de Overeenkomst doorlopen.

J. OVERMACHT

Artikel 17. Overmacht

 • 17.1. In geval van overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat InvoiceHippo door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld – waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van InvoiceHippo kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • 17.2. Klant heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

K. VORDERING & ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 18. Rechten en vorderingstermijn

 • 18.1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Klant uit welken hoofde ook jegens InvoiceHippo in verband met het verrichten van diensten door InvoiceHippo in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 • 18.2. InvoiceHippo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 18.3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 15 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • 18.4. Indien Klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

L. TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 19. Toepasselijk recht

 • 19.1. Op alle Overeenkomsten tussen Klant en InvoiceHippo waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • 19.2. Alle geschillen verband houdend met Overeenkomsten tussen Klant en InvoiceHippo waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 • 19.3. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.